Chứng Chỉ & Công Bố

 

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN (HACCP).

BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM CAO CẤP VẠN PHẦN 40 ĐỘ ĐẠM

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM CAO CẤP VẠN PHẦN MẸ VÀ BÉ 42 ĐỘ ĐẠM

BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM CỐT NHĨ 32 ĐỘ ĐẠM

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ CÁC SẢN PHẨM KHÁC