Chứng chỉ An Toàn và Chất Lượng

 

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN (HACCP).

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC MẮM XUẤT NHẬT - THÁNG 7 2021